Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārsDaugavpilī, Latviešu kultūras centrā,
28.jūnijā pl.11.00
Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”
noslēguma seminārs

No 2011. gada decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) ir realizējis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektu “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” (LLB-1-072).

Projekta norises laikā pilnībā īstenota tā iecere: pilnveidotas zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru un izplatītas un popularizētas pārrobežā, sekmēta kultūras darbinieku sadarbība, pilnveidota iestāžu materiāli tehniskā bāze. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).

Š.g. 28. jūnijā pl.11.00 Latviešu kultūras centra Mazajā zālē notiks projekta noslēguma  seminārs.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vnams@apollo.lv  tālr: +371 654 26691,
www.vienibasnams.lv