Noslēdzies projekts “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”Noslēdzies projekts “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”

Daugavpilī, Latviešu kultūras centra Mazajā zālē, 28.jūnijā notika projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs, ko organizēja projekta pieteicējs Latviešu kultūras centrs. Semināra dalībniekiem tika izrādītas izremontētās telpas 4. stāvā, renovētā Mazā zāle 3. stāvā. PPIO „Daugava” (vadītājs Arnolds Grīnberts) dalījās savās izjūtās, spēlējot jaunos instrumentus, muzikālu sveicienu bija sarūpējuši folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra” (vadītāja Sarmīte Teivāne) un bērnu deju kolektīva „Pienupīte” (vadītāja Inga Pīnupe) dalībnieki – viņiem pašūti jauni tautas tērpi. Semināra dalībniekus uzrunāja un notikušās aktivitātes un sasniegtos rezultātus prezentēja arī projekta partnerorganizācijas – Valsts iestādes „Kultūras centrs Vitebska“ (Baltkrievija)  darba grupa.

Projekta starta pasākumā piedalījās un apsveikuma uzrunas teica Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska, Apvienotā tehniskā sekretariāta pārstāve Latvijā Lolita Čepurnaja.
No 2011. gada decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) ir realizējis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) projektu “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” (LLB-1-072). Projekta norises laikā pilnībā īstenota tā iecere: pilnveidotas zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru, tās  izplatot un popularizējot pārrobežā, sekmēta kultūras darbinieku sadarbība, pilnveidota iestāžu materiāli tehniskā bāze.

Projekta gaitā Latviešu kultūras centrā renovētas kolektīvu mēģinājumu telpas 4.stāvā un Mazā zāle 3.stāvā, uzbūvēta brīvdabas skatuve Vitebskā, iegādāti tautas tērpu komplekti LKC Bērnu deju kolektīvam „Pienupīte”, folkloras dziesmu un deju kopai „Svātra” un kultūras centra „Vitebska” Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa  „Ļavoņiha” dejotājiem.
Iegādāti instrumenti LKC profesionālajam pūšamo instrumentu orķestrim (PPIO)  „Daugava” un „Ļavoņihas” mūziķu grupai.

Noorganizēti koncerti ar „Svātras”, „Ļavoņihas” un „Daugavas” piedalīšanos Daugavpilī un Vitebskā, novadītas tautas deju meistarklases, sarīkoti „Kupaļje” svētki Vitebskā un „Līgo” Daugavpilī, tādējādi sekmējot tautas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu starptautiskā mērogā. Plānojot koncertus, organizēta divpusēja radošā kultūras iestāžu menedžeru tikšanās. Notikusi kultūras profesionāļu pieredzes apmaiņa starp pilsētām, dodot iespēju  vērtēt un analizēt svētku organizēšanas tradīcijas un novatorismu Latvijā, tādējādi rosinot kultūras apmaiņas procesu starp kaimiņvalstīm.

Projekta kopējais finansējums ir  EUR 296 785.20 (Ls 208 581.83), no tiem:
EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64), Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums  EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), kultūras centra „Vitebska” līdzfinansējums EUR 10 989.10 (Ls 7723.19).
Projekta mērķis – pilnveidot zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru, izplatīt un popularizēt tās pārrobežā, sekmēt kultūras darbinieku sadarbību – sasniegts pilnībā.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vnams@apollo.lv  tālr: +371 654 26691,
www.vienibasnams.lv