Vispārēja informācija par Programmu:

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Projekta apraksts.

Informācija par projektu:

Daugavpils un Vitebska aktivizē sadarbību kultūras jomā

Š.g. decembrī Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) ir uzsācis projekta LLB-1-072“Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” realizāciju. „Tā mērķis ir pilnveidotzināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru, izplatīt un popularizēt tās pārrobežā, sekmēt kultūras darbinieku sadarbību”, informē projekta vadītāja Sandra Maskaļova.

Projekta ietvaros paredzēta abu kultūras centru telpu renovācija un māksliniecisko kolektīvu materiālās bāzes atjaunošana. Daugavpils LKCtiks atjaunotas Baltā zāle un māksliniecisko kolektīvu mēģinājumu telpas. Vitebskā tiks izbūvēta vasaras skatuve. LKC profesionālajam pūšamo instrumentu orķestrim (PPIO)  „Daugava”  tiks nopirkti jauni instrumenti, savukārt bērnu deju kolektīvam „Pienupīte”, folkloras un deju kopai „Svātra” un kultūras centra „Vitebska” jauniešu deju kolektīvam „Ļavoņiha”iegādāti jauni tērpi.

Paredzēta plaša kopīgu kultūras pasākumu programma Latvijā un Baltkrievijā (ar LKC un Vitebskas kolektīvu piedalīšanos). Piem., Lieldienās Daugavpilī (2012.g.); Ivana Kupalas festivālā Vitebskā (2012.g.), PPIO „Daugava” koncerts Vitebskā (2012.g.); Līgo svētki Daugavpilī (2013.g.), arī meistarklases Daugavpilī un Vitebskā.Šādi projekta pasākumi sekmēs arī tautas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu starptautiskā mērogā.

Telpu renovācijas rezultātā vēsturiskā Vienības nama Baltā zāle iegūs estētiskāku un atbilstošāku veidolu arī mūsdienīgu pasākumu rīkošanai; tiks atjaunotas darba telpas LKC māksliniecisko kolektīvu vajadzībām. Savukārt iegādātie mūzikas instrumenti un jaunie tērpi veicinās kolektīvu profesionālo darbību, izaugsmi un vizuālo atpazīstamību.

Projekts “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI), Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Tā kopējais finansējums ir  EUR 296 785.20 (Ls 208 581.83), no tiem: EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64), Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums  EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), kultūras centra „Vitebska” līdzfinansējums EUR 10 989.10 (Ls 7723.19).

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv  tālr: +371 654 26691

Eiropas  Savienību  veido  27 dalībvalstis,  kas nolēmušas  pakāpeniski  apvienot  savu  kompetenci,  resursus  un  likteņus.  Piecdesmit  gadus  ilgā  paplašināšanās  perioda  laikā  tās  ir kopīgiem  spēkiem  izveidojušas  stabilitātes,  demokrātijas  un  ilgtspējīgas  attīstības  zonu, vienlaikus  saglabājot  kultūru  daudzveidību,  toleranci  un  personiskās  brīvības. 

Eiropas Savienība  labprāt  dalās  savos  sasniegumos  un  vērtībās  ar  valstīm  un  cilvēkiem  aiz  ES robežām.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.